Bankbesonderhede

Naam: Hoërskool Florida
Bank: Standard Bank
Rekening nr: 02 1140 936
Takkode: 015 641
*Gebruik u skoolgeldrekeningnommer, asook u kind se naam en van as depositoverwysing.

1. SKOOLGELD VIR 2019

Baie dankie aan al die ouers wat die begrotingsvergadering bygewoon het.  Die volgende besluite is geneem:

Eenmalig Skoolfonds 2019.jpg
Maandeliks Skoolfonds 2019.jpg

2. REGISTRASIE / INSKRYWING VAN LEERDERS:

Die registrasie van alle leerders (Graad 8 – 12) vir 2018 moet plaasvind voor Vrydag, 30 September 2017. U of u kind bring die volledig ingevulde Onderneming en Gesinsbesonderhede skool toe waar die inskrywing gekontroleer sal word. Indien u kind nie inskryf en registreer nie, sal aanvaar word dat u kind nie deel is van 2018 se inskrywing nie. Vir administratiewe doeleindes sal ons dit hoog op prys stel indien u die betaling van R3 300 (eerste paaiement) nog binne hierdie jaar kan afhandel. By voorbaat dankie aan die ouers wat hieraan gehoor gee. Ons versoek dat alle uitstaande rekeninge tot op datum betaal is, of ten volle vereffen word of reëlings in plek is, ten einde komplikasies en moontlike verleentheid by registrasie te voorkom.

3. EERSTE PAAIEMENT:

Ingesluit in die skoolgeld is die verskaffing van alle handboeke, skrifte en ‘n werksplan. U moet daarop let dat R3 300 eerste paaiement as voorvereiste dien alvorens ‘n leerder sy / haar boeke sal ontvang.

4. SKOOLGELDVRYSTELLING:

Ouers of voogde wat, volgens die skolewet 84 van 1996 (artikel 39(4) en 61) nie in staat is om skoolgeld te betaal nie en daarom op algehele of gedeeltelike vrystelling van die skoolgeld aanspraak maak, moet voor of op die laaste werksdag van Februarie 2018 by die Beheerligaam aansoek doen om vrystelling of die gedeeltelike vrystelling van skoolgeld. Alle vorige reëlings verval, daar moet jaarliks weer aansoek gedoen word. Volledige besonderhede en aansoekvorms is by die Finansiële kantoor beskikbaar.

5. VERVOER:

Vervoer van leerders vir amptelike skoolfunksies binne ‘n radius van 60 km, sal gratis wees. Die vervoerkoste van leerders buite hierdie radius sal van leerders verhaal word. Toergroepe moet steeds soos in die verlede self bydra vir hulle vervoerkoste.

6. HEFFING OP VAKKE:

  • Geen heffings op enige vak nie.
  • Kuns se noodsaaklike verbruikbare voorraad (± R500 – R700 p.j.) word nie verskaf nie. Leerders moet hul eie voorraad soos benodig, aankoop. Doen navraag by die kunsonderwyseres, mev. Ansa Steenkamp, indien u enige navrae het.
  • Skryfbehoeftes, sakrekenaars, tekenborde ens. word nie verskaf nie.
  • Die aankoop van die uniform vir Gasvryheidstudies is vir u rekening.

7. EKSTRA VAKKE:

Die koste van ekstra vakke is R350 per kwartaal per vak. Hierdie koste geld nie vir Addisionele Wiskunde en Musiekvakke nie.

8. BEGROTING:

‘n Volledige begroting is beskikbaar by die kantoor ter insae vir die ouers. Indien u enige navrae het, kan u met die kantoor skakel.